lastwords

zipper

1-2
English German
zipper subst. der Reißverschluss m
  der Reißverschluß m obs
accesses today: 191 289.966 words in the dictionary accesses total: 28.748

Did you mean:


Zipper aus Wikipedia. Zum Beitrag

Zipper - Wikipedia, the free encyclopedia Zipper From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: , For other uses, see Zipper (disambiguation). ... mehr

Zipper aus Wikipedia. Zum Beitrag


TOP WORDS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z