lastwords

spill

1-14
English German
to spill vt. ausschütten
  gießen
  kleckern
  umschütten
  vergießen
  verschütten
  verspritzen
  übergießen
  überlaufen
  überlaufen lassen  
spill subst. der Sturz m
spillage subst. der Füllverlust m
spillway subst. obs der Abflußkanal m obs
  der Überlauf m
accesses today: 634 289.966 words in the dictionary accesses total: 141.301

Did you mean:


Spill aus Wikipedia. Zum Beitrag

Spill - Wikipedia, the free encyclopedia a:lang(ar),a:lang(kk-arab),a:lang(mzn),a:lang(ps),a:lang(ur){text-decoration:none} /* cache key: enwiki:resourceloader:filter:minify-css:7:3904d24a08aa08f6a68dc338f9be277e */