lastwords

short

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100
English German
short kurz angebunden  
short adj. brüchig
  gering
  klein
  kleingewachsen
  knapp
  kurz
  spröde
short adv. barsch
to short vt. kurzschließen
short subst. der Fehlbetrag m
  der Kurzfilm m
  der Kurzläufer m
  der Kurzschluß m obs
short account subst. Am.   das Baisseengagement n
short-acting adj. kurzwirkend
shortage subst. der Ausfall m
  der Engpaß m obs
  der Fehlbestand m
shortage subst. das Defizit n
accesses today: 96 289.966 words in the dictionary accesses total: 158.166

Did you mean:


Short aus Wikipedia. Zum Beitrag

Short - Wikipedia, the free encyclopedia a:lang(ar),a:lang(kk-arab),a:lang(mzn),a:lang(ps),a:lang(ur){text-decoration:none} /* cache key: enwiki:resourceloader:filter:minify-css:7:3904d24a08aa08f6a68dc338f9be277e */