lastwords

loud

1-20 21-26
English German
loud adj. aufdringlich
  auffallend
  geräuschvoll
  grell
  knallig
  laut
  lautstark
  marktschreierisch
  schreiend
loud noise subst.   der Lärm m
loud-mouth subst. der Maulheld m
loudly adv. laut
loudmouth subst. das Großmaul n
loudmouthed adj. großmäulig
loudness subst. die Lautheit f
  die Lautstärke f
  die Loudness f
loudness subst. der Lärm m
loudness control   gehörrichtige Lautstärkeregelung  
loudnesses subst. pl die Lautstärken f
accesses today: 78 289.966 words in the dictionary accesses total: 109.178

Did you mean:


Loud aus Wikipedia. Zum Beitrag

Loud - Wikipedia, the free encyclopedia a:lang(ar),a:lang(ckb),a:lang(fa),a:lang(kk-arab),a:lang(mzn),a:lang(ps),a:lang(ur){text-decoration:none} /* cache key: enwiki:resourceloader:filter:minify-css:7:d11e4771671c2d6cdedf7c90d8131cd5 */