lastwords

fix

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100
English German
to fix vt. anberaumen
  anbringen
  ansetzen
  aufpflanzen
  aufspannen
  befestigen
  bestimmen
  binden
  einspannen
  festlegen
  festmachen
  festsetzen
  feststellen
  fixen
  fixieren
  heften
  herrichten
fix subst. die Klemme f
fix subst. das Dilemma n
  das Fix n
accesses today: 45 289.966 words in the dictionary accesses total: 153.432

Did you mean:


Fix aus Wikipedia. Zum Beitrag

Fix - Wikipedia, the free encyclopedia a:lang(ar),a:lang(kk-arab),a:lang(mzn),a:lang(ps),a:lang(ur){text-decoration:none} /* cache key: enwiki:resourceloader:filter:minify-css:7:3904d24a08aa08f6a68dc338f9be277e */