lastwords

extend

1-20 21-40 41-51
English German
to extend vt. ausbauen
  ausbreiten
  ausdehnen
  ausrecken
  ausstrecken
  ausweiten
  ausziehen
  dehnen
  erstrecke
  erstrecken
  erstreckst
  erweitern
  längen
  prolongieren
  recken
  sich ausdehnen  
  sich erstrecken  
  strecken
  vergrößern
  verlängern
accesses today: 76 289.966 words in the dictionary accesses total: 151.009

Did you mean:


Extend aus Wikipedia. Zum Beitrag

Extension - Wikipedia, the free encyclopedia a:lang(ar),a:lang(kk-arab),a:lang(mzn),a:lang(ps),a:lang(ur){text-decoration:none} /* cache key: enwiki:resourceloader:filter:minify-css:7:3904d24a08aa08f6a68dc338f9be277e */