lastwords

curve

1-20 21-35
English German
curve sich biegen  
  sich wölben  
to curve vt. biegen
  krümmen
  schweifen
  wölben
curve subst. die Biegung f
  die Krümmung f
  die Kurve f
  die Rundung f
  die Schweifung f
  die Wölbung f
curve subst. der Bogen m
curved adj. bogenförmig
  gebogen
  gekrümmt
  geschweift
  geschwungen
  gewölbt
  krumm
accesses today: 772 289.966 words in the dictionary accesses total: 142.251

Did you mean:


Curve aus Wikipedia. Zum Beitrag

Curve - Wikipedia, the free encyclopedia a:lang(ar),a:lang(kk-arab),a:lang(mzn),a:lang(ps),a:lang(ur){text-decoration:none} /* cache key: enwiki:resourceloader:filter:minify-css:7:3904d24a08aa08f6a68dc338f9be277e */