lastwords

ass

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100
English German
ass subst. der Arsch m
  der Dummkopf m
  der Esel m
to assail vt. angreifen
  bestürmen
  überfallen
  überschütten
assailable adj. angreifbar
assailant subst. der Angreifer m
Assam fever subst.   die Kala-Azar f
assassin subst. die Attentäterin f
assassin subst. der Attentäter m
  der Meuchelmörder m
  der Mörder m
to assassinate vt. ermorden
  meucheln
to assassinated vt. ermordete
assassinates ermordet
assassinating ermordend
assassination politischer Mord  
accesses today: 77 289.966 words in the dictionary accesses total: 152.912

Did you mean:


Ass aus Wikipedia. Zum Beitrag

Ass - Wikipedia, the free encyclopedia a:lang(ar),a:lang(kk-arab),a:lang(mzn),a:lang(ps),a:lang(ur){text-decoration:none} /* cache key: enwiki:resourceloader:filter:minify-css:7:3904d24a08aa08f6a68dc338f9be277e */