lastwords

affected

1-16
English German
affected angegriffen
  beeinflußt obs
affected adj. affektiert
  befallen
  behaftet
  berührt
  betroffen
  gekünstelt
  gespreizt
  geziert
  manieriert
to affected vt. beeinflußte
affected behavior subst. Brit.   das Gehabe n
affected behaviour subst. Am.   das Gehabe n
affectedly adv. affektiert
affectedness subst. die Affektiertheit f
accesses today: 27 289.966 words in the dictionary accesses total: 131.960

Did you mean:


Affected aus Wikipedia. Zum Beitrag

Affect - Wikipedia, the free encyclopedia a:lang(ar),a:lang(ckb),a:lang(kk-arab),a:lang(mzn),a:lang(ps),a:lang(ur){text-decoration:none} /* cache key: enwiki:resourceloader:filter:minify-css:7:0de201fdea5d684523607ed88007b127 */